Αγροτικά Νέα

Υπηρεσίες

Επιδοτήσεις

Το σύνολο των άμεσων και έμεσων ενισχύσεων που ο παραγωγός αιτείται μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ, καθώς και κάθε μεταβολή στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Νέοι Αγρότες

Το ξεκίνημα μιας γεωργικής επιχείρησης απαιτεί την κατάστρωση ενός πολυσύνθετου πλάνου επίτευξης των στόχων. Είμαστε εδώ για να το οργανώσουμε μαζί και να υποστηρίξουμε την υλοποιηση του.

Βιολογικά Απονιτροποίηση

Τα Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα της Βιολογικής Γεωργίας - κτηνοτροφίας και της Απονιτροποίησης του υπόγειου νερού απαιτούν συνέπεια και καλή οργάνωση τόσο για την ένταξη όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τους κανονισμούς και σας συμβουλεύουμε σχετικά με την εκμετάλλευση σας.

Λογιστικά - ΦΠΑ

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο, από κανονισμούς και απαιτήσεις, φορολογιστικό περιβάλλον των αγροτικών επιχειρήσεων μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις. Ακόμη καταπιανόμαστε με την επιστροφή ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Γιατί συνεταιρισμός;

Για την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας!

Μια συλλογικότητα που Επιχειρεί να αποτελέσει βοήθημα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των αγροτικών δραστηριοτήτων των μελών της αλλά και οποιουδήποτε άλλου θέλει να μετέχει σε αυτή την προσπάθεια.

Η αναδιάρθρωση της αγροτικής δραστηριότητας είναι επιβεβλημένη για ενδογενείς & εξωγενείς αιτίες. Κόστος ενέργειας, έργα υποδομής, πολυτεμαχισμένος αγροτικός κλήρος, ελλιπής συμβολή στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα και από την άλλη εναρμονισμός με κοινοτικά πλαίσια (ειδικά καθεστώτα στήριξης), ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγρο-διατροφική αγορά και προφανώς σύγκλιση με τις διεθνείς αρχές της αειφόρου (αγροτικής) ανάπτυξης.

Στόχος μας

ως Αγροτικός Συνεταιρισμός να αποτελέσουμε το υπόβαθρο επί του οποίου θα ευδοκιμήσουν συνέργειες του αγροδιατροφικού κλάδου, με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προιόντων του τόπου μας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στα αρχικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προσδοκούμε στις προτάσεις – ιδέες σας, είτε για την προσθήκη νέων ρόλων ή και υπηρεσιών, είτε για τη βελτίωση των υπαρχόντων.