Ανάρτηση δικαιούχων εθνικού αποθέματος 2017

Eνημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  από το εθνικό απόθεμα έτους 2017.

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα χορηγούνται ανά περιφέρεια (ΠΕ1:Βοσκοτόπων, ΠΕ2:Αροσίμων και ΠΕ3:Μονίμων καλλιεργειών) και η μοναδιαία αξία τους ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΜΟ) της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κατά το έτος ενίσχυσης 2017. Στον  παρακάτω πίνακα  απεικονίζεται ο Περιφερειακός Μέσος Όρος έτους 2017, καθώς και το συνολικό ποσό (€/στρέμμα) που προκύπτει μετά τον υπολογισμό του πρασινίσματος.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για χορήγηση ΔΒΕ από το Εθνικό Απόθεμα 2017
1. Γεωργός Νεαρής Ηλικίας
2. Γεωργός Νεοεισερχόμενος
3. Γεωργός με ειδικά μειονεκτήματα

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που είναι ως 40 ετών κατά το έτος της υποβολής της αίτησης 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης δικαιούνται και την ενίσχυση γεωργών μικρής ηλικίας που αντιστοιχεί στο +25% της βασικής ενίσχυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας.
Κωνσταντίνος Κόρμας