Περί Α.Τ.ΑΚ….

Σημείο αναγραφής Α.Τ.ΑΚ καθώς εξαιρέσεις και υποχεωτική αναγραφή του.
Για τα ενοικαζόμενα δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου αλλά η σημείωσή του κατά την υποβολή της αίτησης.

Τμήμα Επιδοτήσεων