Νιτρορύπανση κυρώσεις μη εφαρμογής δεσμεύσεων

Η μη εφαρμογή του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού ξηρικής Αμειψισποράς ή Αγρανάπαυσης (30%) επιφέρει ποινές σύμφωνα με τα ακόλουθα σχεδιαγράμματα

Σημειώνεται επίσης ότι εάν διαπιστωθεί μη επιλέξιμη καλλιέργεια (πχ σανός μηδικής) στις ενταγμένες στη δράση εκτάσεις η ποινή αντιστοιχεί στη μη καταβολή ενίσχυσης για το εξεταζόμενο έτος στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.